Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 16 2017

5551 4caa 500

a-song-of-style:

Sansa Stark’s Spring gown | Hamda Al Fahim

Reposted fromfleursdemal fleursdemal
7360 1812

petalier:

@weheartit /entry/251668212

Reposted fromfleursdemal fleursdemal
yardbirdsuite

Wytrzymać tydzień
wytrzymać rok
wytrzymać trzydzieści a potem siedemdziesiąt lat

Ale były lata których nikt nie liczył
królewskie
kiedy bawiliśmy się pod starymi dębami
i wieczność była przy nas

— Julia Hartwig
Reposted from21gramow 21gramow vianiskowo niskowo

June 14 2015

3214 58e2 500
Reposted fromink ink viairmelin irmelin
yardbirdsuite
2729 648f
Reposted fromMuppet Muppet viairmelin irmelin
yardbirdsuite
1903 f464
Reposted fromrol rol
yardbirdsuite
3563 6e89
Reposted fromretaliate retaliate viarol rol
yardbirdsuite
Są chwile, kiedy myślę, że nie pasuję do jakiejkolwiek relacji międzyludzkiej.
— Franz Kafka
Reposted fromxalchemic xalchemic vianosmile nosmile
yardbirdsuite
yardbirdsuite
1356 0f6b
yardbirdsuite
7674 1b31
Reposted fromober ober viahomosuperior homosuperior
7678 8297
Reposted fromnosmile nosmile viahomosuperior homosuperior

June 12 2015

yardbirdsuite
5389 6db6 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasalami salami
yardbirdsuite
1684 c8b0 500
Reposted fromoopsiak oopsiak vialabellavita labellavita
yardbirdsuite
4676 3b1f 500
Reposted fromrol rol viarabarbarowy rabarbarowy
yardbirdsuite
6704 51a1
Reposted fromdiwxc diwxc viarabarbarowy rabarbarowy

June 11 2015

yardbirdsuite
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl